Finanse

wiele dobrej jakości artykułów o biznesie i gospodarce

rp_praca9.jpg

Jaki kupić samochód, nowy jest bardzo drogi, ale za to jeździ się nim bezpiecznie i co najmniej przez 10 lat nie trzeba do niego dokładać? Tankuje się i jedzie. Stary ...

t (86)

Rachunki oszczędnościowe z zasady są na niższym procencie niż inne produkty bankowe. Oszczędzając swoje pieniądze na takich rachunkach oszczędnościowych, zyskujemy może nie za dużo, ale zawsze to jest zysk. Pieniądze ...

t (88)

Japońskie i niemieckie porozumienia bankowe ogromnie ułatwiają bankom gromadzenie informacji i monitorowanie. Ponieważ banki dysponują prawami własności przedsiębiorstw, którym udzielają kredyty, ich długookresowa współpraca z klientami zostaje dodatkowo wzmocniona. Silniejsze ...

t (86)

James Tobin, jako jeden z pierwszych, przeprowadził badania nad związkiem pomiędzy stopami procentowymi i popytem na pieniądz, opierając się na danych empirycznych dotyczących Stanów Zjednoczonych. Tobin wyodrębnił spośród wszystkich sald ...

t (87)

Modele, które wyjaśniają motyw ostrożnościowy popytu na pieniądz, są zbudowane według tych samych zasad, na których opiera się model Baumola-Tobina, nie będziemy więc rozważać ich bardzo szczegółowo. Przedstawiliśmy jak dotąd ...

rp_praca9.jpg

Popyt na aktywa jest dodatnio skorelowany z zamożnością, zatem popyt na pieniądz jest dodatnio skorelowany z friedmanowskim pojęciem zamożności, czyli dochodem stałym (permanentnym; oznacza to plus znajdujący się pod nim). ...

rp_ekonomia26.jpg

Rządowe gwarancje pokrycia depozytów mogą przerwać run na banki i panikę bankową oraz - chroniąc interesy depozytariuszy - przełamać obawy przed powierzaniem oszczędności bankom. Jedną z form zabezpieczeń oferowanych przez ...

16 sty 2016
t (86)

Rachunki oszczędnościowe z zasady są na niższym procencie niż inne produkty bankowe. Oszczędzając swoje pieniądze na takich rachunkach oszczędnościowych, zyskujemy może nie za dużo, ale zawsze to jest zysk. Pieniądze odkładane w domu nie przynoszą żadnego dochodu. Niektóre banki doliczają tak zwaną kapitalizację dzienną. Oznacza to, że co dzień dopisywane są odsetki na nasze konto. Konto z rachunkiem oszczędnościowym jest obciążone podatkiem popularnie zwanym podatkiem Belki.  Podatek jest odprowadzany z naszego konta przez bank. Suma podatku w jakiejś mierze zmniejsza zysk na rachunku oszczędnościowym. Na rachunku oszczędnościowym możemy mieć duże środki pieniężne, a to oznacza, że odsetki naliczane w kapitalizacji  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
t (86)

James Tobin, jako jeden z pierwszych, przeprowadził badania nad związkiem pomiędzy stopami procentowymi i popytem na pieniądz, opierając się na danych empirycznych dotyczących Stanów Zjednoczonych. Tobin wyodrębnił spośród wszystkich sald pieniężnych salda transakcyjne, które nazwał „saldami nieproduktywnymi” (Me balances), zakładając, żr salda transakcyjne są proporcjonalne wyłącznie do dochodu, zaś salda nieproduktywne – zależne wyłącznie od stóp procentowych. Następnie sprawdził, czy stosowane przez niego miary sald nieproduktywnych były odwrotnie proporcjonalne do stóp procentowych w latach 1922-1941, porównując przeciętny poziom sald nieproduktywnych dla każdego roku ze średnim oprocentowaniem weksli handlowych w tym roku. Tobin znalazł wyraźną relację odwrotnej proporcjonalności pomiędzy saldami nieproduktywnymi  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_praca9.jpg

Popyt na aktywa jest dodatnio skorelowany z zamożnością, zatem popyt na pieniądz jest dodatnio skorelowany z friedmanowskim pojęciem zamożności, czyli dochodem stałym (permanentnym; oznacza to plus znajdujący się pod nim). Ddmiennie niż dochód w naszym codziennym pojęciu, dochód permanentny (o którym można myśleć jak o oczekiwanym średnim dochodzie długookresowym) podlega o wiele mniejszym wahaniom krótkookresowym, ponieważ większość zmian dochodu to zmiany przejściowe (krótkotrwałe). Na przykład, w okresie ekspansji cyklu gospodarczego, dochód gwałtownie wzrasta, ponieważ jednak część tego wzrostu jest przejściowa, średni dochód długookresowy nie ulega większym zmianom. Dlatego w okresie boomu gospodarczego dochód permanentny wzrasta o wiele mniej niż dochód.  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_ekonomia26.jpg

Skoro orientujesz się z grubsza w funkcjonowaniu banku, przyjrzymy się, w jaki sposób bank zarządza swoimi aktywami i pasywami w celu osiągnięcia najwyższych możliwych zysków. Zarząd banku musi uwzględniać cztery podstawowe zadania. Po pierwsze, musi mieć pewność, że bank dysponuje wystarczającą ilością gotówki na wypłaty dla depozytariuszy w sytuacji odpływu depozytów, czyli utraty depozytów spowodowanej tym, że depozytariusze wycofują wkłady i żądają wypłaty pieniędzy. Aby zawsze mieć potrzebną ilość gotówki, bank musi zarządzać płynnością, czyli inwestować w aktywa, które są na tyle płynne, by umożliwić bankowi wypełnianie swoich zobowiązań wobec depozytariuszy. Po drugie, zarząd banku musi utrzymywać odpowiednio niski poziom  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_ekonomia31.jpg

Prawdopodobnie najważniejszą częścią FDICIA są jej postanowienia dotyczące bezpośredniego podejmowania działań naprawczych, na mocy których FDIC została zobowiązana do szybszej i bardziej stanowczej interwencji w sytuacji, kiedy bank popada w trudności. Banki zostały podzielone na pięć grup według kapitału bankowego. Grupa l, klasyfikowana jako „dobrze dekapitalizowane”, obejmuje banki, które znacząco przekraczają minimalne wymogi kapitałowe i posiadają pewne przywileje, takie jak ubezpieczenie depozytów brokerskich lub ograniczone możliwości gwarantowania emisji papierów wartościowych. Banki w grupie 2, klasyfikowane jako „adekwatnie dekapitalizowane”, spełniają minimalne wymogi kapitałowe i nie są przedmiotem działań naprawczych, nie posiadają jednak przywilejów banków dobrze dekapitalizowanych. Banki w grupie 3, ..niedokapitalizowane”,  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_gospodarka8.jpg

Początkiem sekurytyzacji było rozpoczęcie w 1970 r. przez GNMA (znaną pod nazwą Ginnie Mae) programu, w ramach którego GNMA gwarantowała spłatę odsetek i należności podstawowych z pakietów wystandaryzowanych pożyczek hipotecznych, wspomagając w ten sposób kreację nowego instrumentu finansowego, gwarancji popartej hipoteką (zwykle w formie obligacji lub weksla). Gwarancja spłaty odsetek oraz należności bazowych ułatwiała prywatnym instytucjom finansowym, takim jak kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i banki handlowe, sprzedaż pakietów pożyczek hipotecznych gwarantowanych przez GNMA jako papierów wartościowych i przekazywanie spłat należnych z tytułu pożyczek nabywcom tych papierów. W przypadku zwykłego papieru wartościowego GNMA, jego nabywca stawał się bezpośrednim właścicielem proporcjonalnego udziału w pakiecie  [ Read More ]

Continue